JEGYZŐKÖNYV 2015. május 12-i Taggyűléséről

More
8 years 10 months ago - 7 years 4 months ago #45 by hangszer
JEGYZŐKÖNYV
A Magyar Hangszerész Szövetség Egyesület
2015. május 12-i Taggyűléséről
Helyszín: LFZE Hangszerészképző Szakközépiskola
1064 Budapest, Vörösmarty u. 35.

Kezdési időpont: 2015. 05. 12-én 16 óra

Jelen vannak: külön íven szerkesztett jelenléti ív szerint 20 fő rendes/társult tag, 1 fő pártoló és 2 fő tiszteletbeli tag

A taggyűlés levezető elnöke Lendvai Tamás alelnök.
A levezető elnök a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Tassy Andrásné titkárt, hitelesítésre Baki Róbert és Tassy András tagokat.

Jelenléti ívet kéri, hogy a jelenlévők írják alá.
A jelenléti ívet a tagok aláírták.
A szavazóképes tagság 40 fő, figyelembe véve a kilépetteket és a tagdíjhátralékok miatti törölteket. Az érvényes alapszabály szerint a taggyűlés határozatképes, ha a jelenlévő szavazatképes tagok 1/3-a +1 fő jelen van, ez 14 főt jelent.
A taggyűlés 20 fővel határozatképes.


Napirendi pontok:

1. A 2014 évi mérlegbeszámoló és közhasznúsági jelentés megvitatása és elfogadása a törvényi előírásnak megfelelően.
Előadó: Tassy Andrásné
2. Vezetőségválasztás.
Előadó: Domonkos Máté
3. A programok megbeszélése, kiállítás, tanulmányút szervezése.
Előadó: Tassy Andrásné
4. Jogi eljárások helyzete.
Előadó: Tassy Andrásné
5. Információ pályázataink elbírálásáról.
Előadó: Tassy Andrásné
6. Egyebek.
Előadó: Lendvai Tamás
7. Éves tagdíjak és tagdíjelmaradások rendezése Tassy Andrásnénál.

A taggyűlés napirendi pontjainál Tassy Andrásné kéri, hogy a sorrendet változtatva az ő témáival kapcsolatos beszámolót sorban megtarthassa.

1/2015. 05. 12 számú határozat
A taggyűlés napirendi pontjait az előadó témáihoz összevontan taggyűlés elfogadja.

1. A 2014 évi Mérlegbeszámoló és Közhasznúsági jelentés

Tassy Andrásné közreadja és ismerteti a 2014 évi mérlegbeszámolót és a közhasznúsági mellékleteket. Az eredmény kimutatást egy egyszerűsített táblázatban részletezi, amelyet szintén közre ad.
2014év nyitó pénzeszközeinek értéke 1665eFt volt.
Az évi összes bevétel 1162eFt, ebből tagdíjbevétel 490eFt, szponzori támogatás 600eFt, SZJA 1% támogatás 50eFt, pénzügyi műveletek bevétele 7eFt.
Az évi összes kiadás 1071eFt, ebből 596eFt anyagjellegű ráfordítás, 475eFt, pedig személyi jellegű ráfordítás, így az eredmény 91eFt.
A költségeket részletezve közgyűlési rendezvényekre 114eFt-ot, szakmai programokra beleértve a mittenwaldi kiállításon és versenyen, a szászrégeni kiállításon és versenyen, a bécsújhelyi tanulmányúton való részvétel költségeinek hozzájárulására 198eFt-ot költöttünk. Működési, ügyviteli és adminisztrációs költségekre 759eFt-ot költöttünk, amely összegből kiemelkedő költség 290eFt-tal az ügyvédi munkadíjak költsége, amely a törvényi előírások változása, és ennek következtében az Alapszabályban rögzítettek módosítása, valamint a közhasznúsági eljárás lefolytatása miatt volt szükséges.
A 2014. év végi záró pénzeszköz 1756eFt, amelyből 568eFt betéti állomány, amelyet elkülönített célra – könyvkiadásra – kaptunk 3 éve Kónya Lajos tagtársunk jóvoltából a tatabányai Ipartestülettől. A közhasznúsági jelentés a szakmai beszámolókat mutatja be, ezekkel a szakmai rendezvényekkel mintegy 200 fő számára végeztünk közhasznú tevékenységet. A közhasznú jogállás megállapításának mutatóiban egyesületünk mind a 6 kritériumnak megfelel. Ezek alapján kéri a beszámoló elfogadását.

A Taggyűlés nyílt szavazással egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

2/2015. 05. 12. sz. határozat
A Taggyűlés elfogadja az Egyesület 2014. évi beszámolóját.


2. A 2015 évi programok

Tassyné tájékoztatja a tagságot a folyamatban lévő programról, a milánói olasz-magyar hegedű kiállítás szervezéséről. A kiállítás szervezése az Emberi Erőforrás Minisztériuma kezdeményezésére indult el, tavaly Szőcs Géza államtitkár, az EXPO miniszteri biztosa kezdeményezte Stefano Conia és Kónya Lajos megkeresésével. Ezt követően leállt a szervezés, majd a minisztériumból Gyenge Enikő projektmanager januárban a Hegedűkészítők társaságával kezdte újra a szervezést, majd Holló Bence javaslatára március 30-án Tassynét kérték fel a szervezéssel a két egyesület részéről.
2015. június 8-10-ig lesz a kiállítás Milánóban a MAC-ben.
A szervezésre nagyon kevés idő van. A Minisztérium vállalja a kiállító terem biztosítását Milánóban, kapcsolódva az EXPO magyar részvételéhez kulturális programmal, fizeti 4 kiutazó kiállítás rendező és szakmai hátteret biztosító hegedűkészítő szállásköltségét és napidíját, valamint mind a három napon magyar előadóművészek fellépését és a fogadásokat. A résztvevő kiállítóknak kell a többi költséget, a hangszerkiszállítást, a kiutazók utazási költségét, valamint a marketing költségeket – kiadvány, szórólapok, plakát és névtábla vállalni. A 21fő jelentkezett a kiállításra, ebből 4fő olasz, 5fő a Hegedűkészítők Társaságából, 12fő tőlünk. A kiadványhoz mindenki megadta 3 nyelvű bemutatkozását, saját és a hangszere fotóját. Ebben nagy szerepet vállalt Délczeg Zoltán, aki 8 hangszer professzionális fotóját elkészítette, valamint Tassy András, aki az összes fotót professzionális programmal előkészítette a grafikai szerkesztéshez, ezzel is elősegítve a nyomdai átfutás rövid időtartamát. Mindkettőjüknek köszönet érte!
Stefano Conia nagy mértékben segíti az olaszok részéről a kiállítás létrejöttét.
A kiadványhoz bevezető szöveget írt az Olasz Hegedűkészítők Szövetsége elnöke, valamint Semmelweis Tibor az MHSZE tiszteletbeli elnökünk. A 2-2 olasz-magyar –angol fordítás jóval többe került, mint az eredeti kalkuláció, de Tassyné kéri, hogy emiatt ne emeljük meg az 1 főre jutó költségeket. A kiadvány és a többi nyomtatvány a győri Táltos nyomdában készül. Az összes költséget figyelembe véve az 1 főre jutó költség 40eFt.
Tassyné közread egy kimutatást a BKIK-tól a szakmai programokhoz nyújtott támogatásáról 2011-2014-ig. 2014-ről fennmaradt összeg terhére kéri, hogy az MHSZE adjon támogatást saját tagjainak a kiállításhoz 20eFt/fő nagyságrendben. A támogatás feltétele, hogy a kiállító tagnak nincs tagdíjtartozása.
A Taggyűlés nyílt szavazással egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

3/2015. 05. 12. sz. határozat:
A Taggyűlés támogatja a Milánói kiállítást, a tagjainak 20eFt/fő támogatást ad, és vállalja a Fordító Irodánál felmerült többletköltséget.

Tassyné a Milánói kiállítás folytatásaként annak Budapesten történő megismétlését jelenti be, amelynek részleteiről Baki Róbert és Semmelweis Tibor ad tájékoztatást.

A Budapesti kiállítás 2015. szeptember 14-20-ig rendezzük, Budán a Bartók Béla úton található Csontváry Művészeti Udvarházban. A kiállításra mindenki jelentkezhet, nemcsak hegedűsök. Az olasz-magyar kiállítás kiadványát már ennek figyelembe vételével tervezzük a szórólapokat, a plakátokat aktualizáljuk. Romanek Tihamérnek barokk hangszerkiállítása is ekkor lesz, ez idő alatt a Magyar Hegedűnapját is tervezzük Szecsődi Ferenccel és sok szép programot az olasz barátainkkal együtt.
Nem felejtkezhetünk meg arról sem, hogy 5 évesek leszünk!!!
Tassyné tájékoztat arról, hogy az elnökség döntése alapján 2 programra adott be pályázatot márciusban egy cremonai tanulmányútra és a Hangfoglaló kiállításon való részvételre. Akkor még a milánói kiállításról nem tudtunk, de lehetőséget lát arra, hogy ilyen konkrét programokkal módosítást adhatunk be sikeres pályázat esetén.


3. A jogi eljárások helyzete.

Tassyné előadja, hogy a Kovács V.Gábor Ügyvédi Iroda ügyvédjénél folyamatosan érdeklődik a jogi ügyeink helyzetéről, de a bírósági ügyintézés nagyon lassú. A tavaly nyári beadványaikra most kezdenek határozatokat kapni, a miénket októberben adták be. Nincs bírósági határozat még a közhasznúsági eljárásra, az új alelnök Baki Róbert személyére és az új székhelyre sem, ami különösen problémát okoz, mert még Dr.Janda Balázs címére mennek a hatósági levelek.

4. Információ pályázataink elbírálásáról

Tassyné tájékoztat arról, hogy két pályázatot adtunk be márciusban az NEA-hoz, Működési pályázatot, amelyben 500eFt támogatást kértünk működési költségeink fedezésére, ill. 1 db számítógép vásárláshoz, mivel az adminisztrációs, levelező és analitikai feladatok elvégzésére alkalmazott 7 éves számítógéppel és elavult op.rendszerével gondok vannak.
A szakmai pályázati támogatást a cremonai tanulmányúthoz és a Hangfoglaló kiállításon való részvételhez kértük 2100eFt értékben. Mindkét pályázatot első körben elutasították amiatt, hogy nem teljes a mérleg a bíróság honlapján és az „eperben” sincs feltöltve. Fellebbezést nyújtottunk be az ügyvéddel mindkét pályázatunkra azért, mert a bíróság hibát vétett, amelyhez beismerő igazolást is adott. A teljes 2013 évi mérlegbeszámoló fel volt töltve 2014. májusában, a törvényi pontosítások miatti szeptemberi ügyvédi beadványokat a bíróság rosszul töltötte fel. Várjuk a Támogatáskezelő válaszát.

5. Egyebek

Lendvai Tamás tájékoztatói
a.) Az Alapítvány helyzete.
A Magyar Hangszerészképzésért Alapítvány az alapításakor meghatározott célját – azt, hogy az 1mill. Ft kamatából díjazza a kiemelkedő tevékenységet nyújtó diákot és tanárt - már nem tudja betölteni az alacsony kamatok miatt. Az ügyvédi irodának adott megbízást, hogy egyeztetve a bírósággal adjon tanácsot, hogyan lehet az MHSZE-be beolvasztani az alapítványt azzal a megkötéssel, hogy ebből támogassa valamilyen módon az iskola tanárait és diákjait, ill. hogy ne sérüljön az alapító eredeti igénye. Az 1millFt is már csökkent a költségek miatt, kb. 800-850eFt fog átjönni hozzánk. A bírósági választ várjuk.
b.) Szakképesítési vizsgáztatás
A végzős növendékek vizsga bizottságának elnökévé Müller Györgyöt nevezte ki a Minisztérium, a V.B. tagja Semmelweis Tibor lett.

6. Vezetőségválasztás

Domonkos Máté előadja, hogy a vezetőségválasztásra az ő lemondása miatt kerül sor.
Megtisztelő volt a számára, hogy felkérték és megválasztottuk elnöknek, de szakmai és családi okokra hivatkozva lemond az elnöki tisztségről. Úgy gondolja, másképpen éli meg ezt a funkciót egy hangszerész szakember, mint egy nem hangszerkészítő. A hzo honlap készítését sem tudja tovább folytatni, más céljai voltak, inkább kulturális úton szerette volna megközelíteni a feladatot. Sok taggal alakított ki baráti viszonyt, szeretné megtartani, mindenben támogat továbbra is minket, senkit nem akar megbántani, szép volt, köszön mindent, nem kudarcnak éli meg a lemondást.
Lendvai Tamás köszöni a ránk fordított munkát, órákat, sajnálja, hogy így történt.
A lendület most megtört, de kérdés az, hogy most van-e vállalkozó elnökjelölt.
Kónya Lajos csalódásának ad kifejezést, hogy félévenként új elnököt választunk, ügyvédi költségre megy el a pénzünk. Az nem lehet ok, hogy nem hangszerész.
Romanek Tihamér szerint tisztelnünk kell a döntését. A hzo nagyon igényes lap volt, ezzel sokat tett a hangszerészeknek.
Domonkos Máté elmondja, hogy érték őt támadások, itt is, de már lenyugodott, nem akar harcban elválni, elfogyott az energiája.
Cseke László szerint látni kell, hogy teljesen új szelek fújnak, nem Máté ellen mondja, de ezzel a tempóval nem megyünk semmire. Összefogásra van szükség, mert a szakma nagyon csúszik le, ő is negatívumokat lát. Ne siránkozzunk, van pénz, de a magyar hangszer-beszerzésekben a hangszerészeknek hallatni kell a hangjukat, olyanok viszik el a dolgokat, akiknek nincs közük a szakmához. A zongorások az elmúlt 1 évben nem csináltak semmit. Az iskolának is jobban kellene barátkoznia fenntartókkal. Nem volt ott a konferencián, de nehezen jött össze a sajtótájékoztató, másképpen kellett volna megszervezni…..
Ezzel egy hosszas vitát indít el, mi a Szövetség feladata, mi az Elnök feladata, hogyan lehetne, kellene lobbizni a hangszerészek érdekében, miért csak a Bogányi zongorára van pénz, mire fordítják a közpénzt, mit kapnak az iskolák, az állami intézmények, stb…..
Müller György a Zeneakadémia zongorakészítőiről tájékoztat.
Kathy –Horváth Lajos a Bogányi féle zongora jelképes, kísérleti jellegét ecseteli.
Tassyné szerint a januári konferenciára összeállított anyag alkalmas cselekvési programnak.

Domonkos Máté elköszön, így 19 fő marad a választásra.
Semmelweis Tibor a reális lehetőségekre és a feladatokra hívja fel a figyelmet, mit lehet elvárni az elnöktől, és a Szövetségünktől.
Baki Róbert az új elnök személyére Tassy Andrásnét javasolja, indoklásul előadja, hogy a legtöbbet ő tette az Egyesületért, mindent ő tesz, pénzügyeket, adminisztrációt, pályázatokat, levelezést, honlapot, stb. Kéri a tagságot, hogy szavazzák meg.
Mindenki megszavazza, 1 tartózkodással, Tassy András összeférhetetlenségre hivatkozva.
Tassy Andrásné megköszöni a megtiszteltetést, de csak akkor tudja elfogadni, ha nem ő a továbbiakban a titkár, mert jogilag nem egyeztethető össze az elnöki-titkári-pénztárosi funkció. A titkári feladatokat nem vállalja át senki, Tassyné szívesen végzi a titkári munkát továbbra is.
Végül Kónya Lajost többen javasolják, így Lendvai Tamás szavazásra teszi fel az elnök választást.
A taggyűlés 19 fővel egyhangúlag megszavazza Kónya Lajost elnöknek.

4/2015. 05. 12 sz. határozat:
A taggyűlés Kónya Lajost az MHSZE Elnökévé választja.

7. A tagdíjak beszedése és a kiállítói részvételi díjak szedését Tassyné elvégzi.

Levezető Elnök valamennyi napirendi pont megtárgyalására tekintettel bezárja a taggyűlést.

Budapest, 2015. május 12.
…………………………………………….. …………………………………….
Lendvai Tamás Tassy Andrásné
Az Egyesület alelnöke titkár, jegyzőkönyvvezető
…………………………………………….. …………………………………………
Tassy András Baki Róbert
Jegyzőkönyv-hitelesítő Jegyzőkönyv-hitelesítő
Last edit: 7 years 4 months ago by hangszer.

Please Belépés to join the conversation.

Time to create page: 0.214 seconds
Powered by Kunena Forum