JEGYZŐKÖNYV A 2017.02.14-i TAGGYŰLÉSRŐL

More
5 years 4 months ago #48 by tassymari
JEGYZŐKÖNYV
A Magyar Hangszerész Szövetség Egyesület
2017.február 14-i Taggyűléséről


Helyszín: LFZE Hangszerészképző Szakközépiskola
1064 Budapest, Vörösmarty u. 35.
Kezdési időpont: 2017.február 14. kedd 16 óra

Jelen vannak: külön íven szerkesztett jelenléti ív szerint 20 fő rendes/társult tag és 2 fő tiszteletbeli tag, meghatalmazással igazoltan távol 1 fő.

A taggyűlés levezető elnöke Kónya Lajos elnök, aki köszönti az előadó vendégeket, Benkő Szabolcsot, az LFZE Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Szakközépiskola igazgatóját, egyben a MÜSZA alelnökét, valamint Kunfalvi Zoltán ügyvéd urat és a jelenlévő tagokat.
Szabolcsi Miklós meghívott, a témában jártas hangszerészként van jelen.
A levezető elnök a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Tassy Andrásné titkárt, hitelesítésre Blaszauer Róbert és Délczeg Zoltán tagokat.

Tassy Marika kéri a jelenléti ív aláírását. A jelenléti ívet a tagok aláírják, mely alapján megállapítja, hogy a szavazóképes tagság 41 fő, (figyelembe véve a kilépetteket és a 2 éves tagdíjhátralékok miatt törlés alatt lévőket), az érvényes Alapszabály szerint 21 fővel a taggyűlés határozatképes.

Napirendi pontok:
1. MÜSZA pályázati tájékoztató, Európai Uniós pályázatok
Előadó Benkő Szabolcs igazgató úr, a MÜSZA alelnöke
2. A korábbi hangszerbeszerzési pályázatok és közbeszerzési pályázati kiírások körüli problémák megbeszélése, javaslatok, megoldások kialakítása hangszer-készítő tagjaink érdekében a jövőre nézve.
Témavezető: Délczeg Zoltán
Kónya Lajos elnök felkéri Benkő Szabolcsot tájékoztatása megtartására.

1. Napirendi pont.
Benkő Szabolcs, mint a MÜSZA alelnöke megköszöni a meghívást és örömmel tesz eleget annak, hogy tájékoztatást adjon az EFOP 3.2.6-16 „A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben” elnevezésű projekt együttműködési lehetőségéről. Idézet a felhívásból:
„Magyarország Kormányának felhívása a Magyar Képzőművészeti Egyetem, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a Magyar Táncművészeti Főiskola, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a Színház- és Filmművészeti Egyetem konzorciuma részére, az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozásának, a köznevelés hátránykompenzációs szerepe erősítésének, a Nemzeti Alaptantervben meghatározott művészettel nevelési és fejlesztési területekhez tartozó kompetenciák fejlesztésének, valamint a művészetoktatás módszertani fejlesztésének megvalósítása érdekében.”
„ Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy a Felhívás feltételeinek megfelelő projektet a projektre megítélhető maxiumum 3 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig...”
Benkő Szabolcs elmondja, hogy ebben a projektben kiemelt hangsúlyt kap a zeneiskolák hangszerismereti, oktatás tartalom fejlesztése, a hangszerészképzés megújítása. Ebben nagyon számítanak az egyesületünk szellemi potenciáljaként a tagok javaslataira, munkájára, konkrét formáinak kidolgozásában és tevékeny részvételében együttműködésünkre, például:
- ki kellene dolgozni egy hangszerismereti kézikönyvet, amelyet alkalmazni
tudnának az oktatásban,
- a zeneiskolákban be kell vezetni a hangszerismereti oktatást,
- hangszerkiállítások, hangszerbemutatók rendezése, szervezése az iskolákban,
- hangzásversenyek szervezése diákoknak, tanároknak,
- konferenciák szervezése,
- work-shop szervezése, műhelymunka bemutatása, stb.
Ez egy nagy volumenű projekt, országosan 165 iskolában 370 pedagógus továbbképzését is jelenti, a vidéki iskolákat és a hátrányos helyzetű iskolákat is be kell vonni. A Zeneakadémia konzorciumként fogja össze a zeneiskolákat érintő projektet.
Benkő Szabolcs igazgató úr külön írásban is tájékoztatást ad a projektről, ill. az együttműködési lehetőségekről, amelyet honlapunkon is közzé teszünk.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által közzétett Felhívás az alábbi linken olvasható:

www.palyazat.gov.hu/efop-326-16-a-tanulk...nevelsi-intzmnyekben

Kérdések és hozzászólások már átvezetnek a 2.napirendi ponthoz is, mert a tagokat a hangszerbeszerzésekre kiírt közbeszerzések hibái, szakmaiatlansága, és azok várható megismétlődése izgatja:
Cseke László: a korábbi hangszerbeszerzési kiírás miatt emelte fel szavát és szakmai felelőssége alapján állítja, hogy nem megfelelő billentyűs hangszert írtak ki a konziknak, ráadásul gyártási számmal írták ki, kérjék ki a hangszerkészítők véleményét a beszerzéseknél, ne a piaci konkurencia harc alapján döntsék el, melyik iskola, mit kapjon.
Benkő Szabolcs: decentralizált pályázatoknál csak bizonyos eszközökre lehet pályázni az iskolának, de a bíráló bizottság dönti el, mit kaphat.
A kancellár urat kell megkérdezni, miért írt ki gyári számot?
Cseke László: a konzervatóriumokba és a Zeneakadémiára nem való Kewlar mechanikás Kawai zongora a hangi minőség miatt, de hosszú távon a javítása sem megoldható.
Benkő Szabolcs: Írjunk a Miniszterelnökségnek erről.
Kunfalvi Zoltán: a közbeszerzési kiírásban nem lehet szűkíteni a beszerzendő árút, minimum azzal egyenértékűt kell kiírni.
Délczeg Zoltán: ugye 5 konzorcium lesz, ebből a Zeneakadémiáé cca.950 mill. Ft, ebből lesz hangszerbeszerzés, szakmai workshop,stb?
Benkő Szabolcs: projekt módszertani terv van, ötleteket, tartalmat várnak tőlünk.
A Hangszerész Szövetség ajánljon szakértői listát!
Szabolcsi Miklós: a projektből finanszírozzák a kiállításokat, a szakértőket, stb?
Benkő Szabolcs: A projekt, az EUS pályázat erre biztosít fedezetet.
Cseke László: a szakmát fel kellene emelni megfelelő szintre, az iskolai hangszerjavítók a takarítónőkkel vannak egy szintű besorolásban és a bérük is annak megfelelő.
Benkő Szabolcs: Szakmai konferenciákon kell ezt megbeszélni, ahol jelen
vannak a döntésben résztvevők, törvényalkotók is.
Tassy Marika: csodálatosan előkészített konferenciát szerveztünk 2015.januárjában, minden fontos embert, minisztériumi, intézményi vezetőket és a sajtót is meghívtuk, a törvény előkészítő, vagy a döntésben résztvevő fontos emberek nem jöttek el. Sajnos ez nem megoldás.
Benkő Szabolcs: Írjunk az Emberi Erőforrás Minisztériumának!
Cseke László: rendeztünk kiállítást már az iskolákban, de mást vettek meg. Úgy lenne értelme, ha a hangszerkészítői érdek is érvényesülne. Egyáltalán van értelme, hogy kidolgozzunk szakmai ajánlásokat a különböző szintű iskoláknak, pályázatkiírónak, lát ebben realitást az Igazgató Úr?
Benkő Szabolcs: nem hiszem, hogy a törvénybe iktatják, hogy előbb meg kell kérdezni a Hangszerész Szövetséget, de ajánlást lehet készíteni, és célszerű a tanárokat is bevonni.
Kunfalvi Zoltán: Ez az ajánlatkérő autonómiája, direktben nem lehet megkövetelni a Szövetség ajánlását. A bírálóbizottságba bejelentkezhetünk, de akkor hangszerkészítőként, beszállítóként nem pályázhatunk.
Délczeg Zoltán: Hogyan jön létre a bíráló bizottság? Ki dönti el , mi szerepeljen referenciaként?
Kunfalvi Zoltán: ez szakmai kérdés.
Tassy Marika: az LFZE Bartók konzi kiírásában, a II. és III. módosításban sem volt részletes szakmai kiírás. Hogyan került később már bele a nyertes hirdetésnél?
Kunfalvi Zoltán: nem fért bele a karakterszámba (az EUS pályázatnál kötött a karakterszám.)
Müller György: És hol van a hangzás figyelembe véve?
Benkő Szabolcs: Sajnos ezt nem engedték bevenni, mi is akartunk hangzáspróbát, de ezt szubjektivitásra hivatkozva törölték.
Szabolcsi Miklós: a magyar készítőket helyezzék előtérbe, bár lehet, hogy EUS pályázatnál a beszerzést nem lehet korlátozni.
Kunfalvi Zoltán: ki kellene találni, kidolgozni, hogyan lehetne ennek mégis érvényt szerezni. Előre mutató legyen.
Benkő Szabolcs: egy jól kidolgozott, objektív, a tanárok véleményét is figyelembe vevő ajánlásnak lehet helye a közbeszerzési kiírásoknál. Ez a Hangszerész Szövetség komolyságát is emelné. Lehet a MÜSZA-n keresztül is, hiszen a minisztériumi előkészítésnél meghívottként jelen van, vagy direkt a Minisztériumnak.

2. Napirendi pont.
Délczeg Zoltán ismerteti a 2017. február1-én megtartott megbeszélésen az egyesületi tagok által elkészített javaslatokat.
Elhangzik, hogy a korábban már eredménnyel zárult Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Gyakorló Szakközépiskola, valamint a KLIK által kiírt közbeszerzési pályázattal összefüggésben az Egyesület kezdeményezőként kíván fellépni az ajánlatkérő által azokban meghatározott referencia, valamint alkalmassági feltételek megváltoztatása céljából.
Vita alakul ki, számos hozzászólással és észrevétellel, miszerint az azokban tapasztalt alkalmassági feltételek nagy mértékben szűkítették a lehetséges részt vevők körét.
Cseke László elmondja, hogy a zongorások részéről semmilyen szakmai egyeztetés nem történt a referencia típusok meghatározása előtt, senki sem kérte ki a szakmai szereplők véleményét, ezért a zongorás szakosztály nehezményezi a Kawai –kevlár típusok kizárólagos meghatározását, egyúttal más típusok azzal egyidejűleg történő kirekesztését.
Délczeg Zoltán: a vonós szakmai tagozat kifogásolja, hogy pl. az un. Pannónia műhelyhangszerek (hegedűk, csellók, nagybőgők) referencia megjelöléssel olyan hangszertípus került be a pályázati kiírásba, amely a készítők és a szélesebb körben vett gazdasági szereplők, pályázatokban részt vevők számára egy ismeretlen típusmegjelölés. Annak ismeretlen volta miatt ahhoz igazodni nem lehetséges, e miatt ahhoz való egyenértékűséget sem lehet meghatározni.
A taggyűlésen jelen lévők között egyetértés alakul ki, miszerint a pályázati feltéteket meghatározó pályázatkiíró szakmaiatlan feltételeket támasztott a fúvós, a vonós és a zongorás referenciák meghatározásával. Ugyanakkor a túlzott és a Közbeszerzési törvénynél is szigorúbb műszaki-szakmai minimális alkalmassági feltételekkel a lehetséges gazdasági szereplők jelentős részét „kizárja” a pályázati részvételből.

Egyhangú határozattal a közgyűlés az alábbiakban döntött:

2017/01. HATÁROZAT: A szakmai tagozatok kérésének megfelelően MHSZE
képviselője haladéktalanul megkeresi a KLIK vezetőjét és kinyilvánítja egyet
nem értését a hangszerbeszerzésekhez kapcsolódó pályázati anomáliák miatt.
Kérni kell, hogy a várhatóan újra megjelenő közbeszerzés keretében kiírásra
kerülő pályázatok ne jelenjenek meg az említetthez hasonló tartalmi feltételekkel!

2017/02. HATÁROZAT: Az MHSZE szakmai ajánlásokat fogalmaz meg és
azokat a pályázatot kiíró intézmények felé terjeszti elő azzal céllal, hogy a
későbbiekben megjelenő pályázatok a szakmát képviselők szélesebb körében
is elérhetőek legyenek. (Az eddigi tapasztalat az, hogy a széles szakmai körben
elégedetlenséget kiváltó a 2016 évben már eredményhirdetéssel lezárult
pályázat, kiírója a Liszt F. Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Gyakorló
Szakközépiskola volt, valamint a közelmúltban többszörösen visszavonásra
került KLIK által kiírt közbeszerzési pályázat szűkebb körnek kedvezett.)
A referenciák kidolgozására, figyelembe véve az egyes szakosztályok tagjainak
közreműködésével, a tagság megbízza:
- a vonósok részéről Délczeg Zoltánt
- a billentyűsök részéről Cseke Lászlót
-a fúvósok részéről Juhász Zoltánt
Határidő:2017.febr.28

2017/03. HATÁROZAT: Az Egyesület számára felkérünk olyan független, de a
közbeszerzési eljárásokban jártas ügyvédet, aki a további eljárásban szakmai
javaslatainkat a szükséges jogi háttérrel képes megjeleníteni. Dr. Garancsy Georgina
ügyvédnő eddigi közreműködéséért MHSZE kifizeti a kért 15eFt-ot.

2017/04.HATÁROZAT: MHSZE megrendeli a pályázatfigyelőt a
hangszerbeszerzésekre, amit az ingyenes 15 napos ajánlatnál Tassy Mária és Délczeg
Zoltán kipróbált, kedvezményes árajánlatuk alapján 40eFt+áfáért.

Délczeg Zoltán a szakmai referenciák kidolgozásának összefogására felkéri
Kónya Lajos elnök urat.
Kónya Lajos bejelenti lemondását az elnökségről, melyet elfoglaltságával,
valamint megbántódásával indokol, hiszen 2 éve a Szövetség megmentése érdekében
vállalta csak el az elnöki megbízatást. A közbeszerzési pályázat körüli bonyodalom
és levelezés személyében is érinti, amit nem tud elfogadni.
A továbbiakban is tag marad, de vezetői tisztséget nem vállal.
Tassy Marika kéri, hogy a májusban esedékes tisztújító taggyűlésig- amit 2
évenként kell megtartani- halassza el a lemondását, ne kelljen többször ügyvédhez,
hatóságokhoz járni és fizetni a változások miatt.
Lendvai Tamás megköszöni a tagság nevében a munkáját, hogy eddig is elvállalta.

2017/05.HATÁROZAT: A tisztújító taggyűlésre az elnökségi tagok
megválasztására a taggyűlés Jelölő Bizottságot hoz létre, amelynek tagjai:
Blaszauer Róbert, Cseke Gábor, Juhász Zoltán és Rácz Pál.

A közgyűlésen részt vevők a továbbiakban a 2016. novemberi rendes közgyűlésen elhangzott országos hangszerfelmérés eredményéről kérnek részletesebb ismertetést. A beszámolót akkor nem fogadta el a közgyűlés. Sokak véleménye az, hogy a felmérés és a pályázati kiírások között egyértelmű összefüggés van. A témához sokan észrevételt fűznek és többen nehezményezik, hogy nem tudni, kik és milyen célból végezték a felmérést.
Cseke Gábor kérdezi, hogy a zongorák felmérését miért nem az arra leginkább alkalmas zongorás szakmai stáb folytatta le.
Semmeilweis Tibor elmondja, hogy a 2014-évben indult felmérésen feladatuk a zongorák esetében a származás megállapítása, valamint a leselejtezendő hangszerek meghatározása volt. Azzal a tapasztalattal amellyel, mint korábbi oktató és intézményvezető rendelkezik, ennek a feladatnak meg tudott felelni. A felmérésben több helyi hangszerész is részt vett.
Baki Róbert kiegészíti ezt azzal, hogy valóban 60-62 intézményben jártak és mindez 2014 és 2015 évben zajlott le és bevonták az ottani szakembereket.
Fóris Gergely elmondja, hogy tudomása szerint bizonyos intézmények megszűnése és összevonása miatt volt arra szükség. Hangszereket kellett más intézményekbe átcsoportosítani.
Blaszauer Róbert, Délczeg Zoltán, Rácz Pál és mások,kérdéseket tesznek fel,
tudni szeretnék, hogy egy közérdekű és közpénzből elvégezett felmérés eredményeit miért nem lehet megismerni és nyilvánossá tenni? Kérdésként és megállapításként is elhangzik, hogy a zenei intézményekben nem megfelelően gazdálkodnak a hangszeres állománnyal! Kérdezik, történt-e selejtezés a vonósoknál?
Baki Róbert válaszában elmondja, hogy talán egy-két esetben volt.
Egyébként nincs felhatalmazva, hogy nyilatkozzon és részletesebb felvilágosítást adjon a felmérésről. Elmondja, hogy a felmérés nem nyilvános. A felmérésről a megbízást adó intézmény vezetője adhat csak tájékoztatást. Tőle lehet kérni.

2017/06.HATÁROZAT: A taggyűlésen részt vevők úgy határoznak, hogy a
felmérés tisztázása és kielégítő válasz érdekében részletes tájékoztatást fognak
kérni a megbízást kiadó intézmény vezetőjétől, milyen célból hasznosította a
MÜSZA a felmérést.


Kónya Lajos elnök valamennyi napirendi pont megtárgyalására tekintettel bezárja a taggyűlést.

Budapest, 2017. február 14.


……………………………………......... …...……………………………………
Kónya Lajos Béla Tassy Andrásné
Az Egyesület elnöke Titkár, jegyzőkönyvvezető………………………………………… …………………………………………
Blaszauer Róbert Délczeg Zoltán
Jegyzőkönyv-hitelesítő Jegyzőkönyv-hitelesítő

Please Belépés to join the conversation.

Time to create page: 0.226 seconds
Powered by Kunena Forum