2021.11.18. KÖZGYŰLÉS HIÁNYPÓTLÓ JEGYZŐKÖNYVE

More
1 year 2 months ago #61 by tassymari
KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
Magyar Hangszerész Szövetség Egyesület
A tagság előzetes tájékoztatása, meghívó: Az Egyesület tagjainak tájékoztatása az
502/2020. Kormányrendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontjainak megfelelően a tagok
elektronikus levelezési címére küldött meghívó útján a napirend, valamint a közgyűlés
elektronikus hírközlő eszközzel (Skype) történő megtartására és a személyazonosság
igazolására vonatkozó feltételek közlésével megvalósult.
Helyszín: A közgyűlés a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek
működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020
Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 3. § (2) bekezdés a) pontja alapján
jelenleg a közgyűlés konferencia beszélgetés formájában, elektronikus hírközlő eszköz
útján is megtartható, és ekként kerül megtartásra, melynek eszköze a Skype, és amellyel
lehetséges és egyben szükséges a felvétel rögzítése.
Bejelentkezési kulcs: join.skype.com/hlgsQ47iixnU
Kezdési időpont: 2021. november 18. kedd, 18 óra 00 perc.
Guminár Tamás elnök a Közgyűlést megnyitja.
1. Köszönti a tagokat és felkéri a résztvevőket személyazonosságuk igazolása, valamint a
Közgyűlés megtartása módjának elfogadására és videó rögzítéséhez való hozzájárulásra.
A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
1/2021 (XI.18.) számú határozat
A Közgyűlés kézfelemeléssel elfogadja, hogy az elektronikus hírközlő eszköz – Skype –
útján megtartásra és a videó rögzítésre, megőrzésre kerüljön, továbbá elfogadja, hogy a
tagság személyazonosságuk igazolására vonatkozó kötelezettségének a fényképes
igazolványaik kamerának történő felmutatásával és nevük ismertetésével tesz eleget.
Ez követően az Egyesület jelen lévő tagsága személyazonosságát az elfogadott módon igazolta.
2. Határozatképesség megállapítása
Tassyné: a tagság 47 fő. A Közgyűlés résztvevők száma: 26 fő, a határozathozatalhoz
47/2 +1 fő jelenléte szükséges.
A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
2/2021 (XI.18.) számú határozat
oldal 2 / 3
A Közgyűlés megállapítja, hogy a jelenlévő tagok számára tekintettel határozatképes.
3. A jegyzőkönyvezéssel kapcsolatos feladatok meghatározása
Guminár Tamás elnök javasolja, hogy a Közgyűlés levezető elnökének válassza meg Guminár
Tamás elnököt, jegyzőkönyvvezetőnek Tassy Andrásné titkárt, valamint
jegyzőkönyv-hitelesítőknek Blaszauer Róbert alelnököt és Tassy Andrást.
A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
3/2021 (XI.18.) számú határozat
A Közgyűlés levezető elnökének megválasztja Guminár Tamás elnököt,
jegyzőkönyvvezetőnek Tassy Andrásné titkárt, valamint jegyzőkönyv-hitelesítőknek
Blaszauer Róbert alelnököt és Tassy Andrást.
4. Guminár Tamás elnök ismerteti a napirendet:
A Fővárosi Törvényszék 14.Pk.60.583/2010/33. szám alatti végzésével hiánypótlásra szólította
fel az egyesületet a benyújtott változásbejegyzési kérelem kapcsán. A hiánypótlás egyetlen
közgyűlési döntéshozatalra szoruló felhívása, hogy az elnökség tagjának, alelnökének
megválasztott Blaszauer Róbert tagja a Számvizsgáló és Ellenőrzési Bizottságnak is, mely utóbbi
a Törvényszék értelmezésében egy felügyelő bizottságnak feleltethető meg, ennélfogva a két
tisztség kizárja egymást (összeférhetetlen). Ennek okán az elnökség javaslata, hogy Közgyűlés
szavazzon Blaszauer Róbert Számvizsgáló és Ellenőrzési Bizottsági tagságából való
visszahívásáról és helyére Héjja János egyesületi tag megválasztásáról.
A hiánypótlás egyebekben a tisztséget elfogadó nyilatkozatok kiegészített tartalommal történő
aláírására, illetve az alapszabály dátumának a folytatólagos közgyűlés dátumára (2021.03.10.)
történő módosítására hív fel. Előbbire az egyesület jogi képviselőjének tájékoztatása szerint azért
van szükség, mert a Törvényszék honlapján közzétett, az egyesület változásbejegyzése során
használatos nyilatkozatok szűkebb tartalmúak, azonban a hiánypótlást jegyző törvényszéki titkár
álláspontja szerint az elnökség, illetve a Számvizsgáló és Ellenőrzési Bizottság tagjai részére
most küldött tartalommal szükséges azok aláírása és csatolása.
A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
4/2021 (XI.18.) számú határozat
A Közgyűlés a napirendet elfogadja.
5. Guminár Tamás elnök javasolja, hogy a Közgyűlés hozzon határozatot az
ismertetett napirendi pontban.
oldal 3 / 3
A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
5/2021 (XI.18.) számú határozat
A Közgyűlés, annak érdekében, hogy az egyesület a Fővárosi Törvényszék hiánypótlási
felhívásának eleget tegyen Blaszauer Róbertet Számvizsgáló és Ellenőrzési Bizottsági tagi
tisztségéből, összeférhetetlenség okán visszahívja és a Számvizsgáló és Ellenőrzési Bizottság
új tagjának Héjja Jánost választja meg.
Kelt: Budapesten 2021. év november hó 18. napján
Aláírások:
__________________________
Guminár Tamás levezető elnök
______________________________
Tassy Andrásné jegyzőkönyvvezető
___________________________________
Blaszauer Róbert jegyzőkönyv hitelesítő tag
____________________________________
Tassy András jegyzőkönyv hitelesítő tag
Ellenjegyzem Budapesten 2021. év november hó ____ napján dr. Balázs Péter Balázs ügyvéd
[1126 Budapest, Hollósy Simon utca 6., Kamarai Azonosító Szám (KASZ): 36056825]:

Please Belépés to join the conversation.

Time to create page: 0.201 seconds
Powered by Kunena Forum