JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Hangszerész Szövetség Egyesület

2015. május 3-i Taggyűléséről

 

Helyszín: LFZE Hangszerészképző Szakközépiskola

 1064 Budapest, Vörösmarty u. 35. 

Kezdési időpont: 2015. 05. 3-án 16 óra

 

Jelen vannak: külön íven szerkesztett jelenléti ív szerint 11 fő rendes/társult tag, 1 fő pártoló tag, igazoltan távol 4 fő.

A taggyűlés levezető elnöke Kónya Lajos elnök.

A levezető elnök a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Tassy Andrásné titkárt, hitelesítésre Semmelweis Tibor és Lendvai Tamás tagokat.

 Jelenléti ívet kéri, hogy a jelenlévők írják alá. A jelenléti ívet a tagok aláírták.

 A szavazóképes tagság 38 fő, figyelembe véve a kilépetteket és a tagdíjhátralékok miatti törölteket, valamint az igazolt távollévőket és a még meg nem szavazott új belépőket.

Az érvényes alapszabály szerint a taggyűlés határozatképes.

 

 Napirendi pontok:

 

1. A 2015 évi mérlegbeszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása.

 (Az elfogadását jegyzőkönyvezni kell, csak úgy továbbítható a bíróságra.)

 2. Beszámoló az NEA 2015. évi működési támogatásáról és az elszámolásról.

 3. A 2016 évi programok.

 4. A 2015 évi tagdíjtartozások és a 2016. évi tagdíjak beszedése.

 5. Egyebek.

 

A taggyűlés napirendi pontjai megtárgyalása előtt Tassy Andrásné kéri, hogy előbb beszéljük meg és szavazzuk meg a 2015-ben belépési nyilatkozatot átadott tagokat, valamint az átminősítéseket.

 Új tagok: Gellért Domonkos vonós hangszerkészítő és Tóth József fafúvós mester.

 Átminősítések: Cseke Márton pártoló tagból rendes tag, Daróczi Péter, Domonkos Máté, Kovács Emil és Romák György korábban írásban kérte pártoló taggá minősítését, valamint a taggyűlés megkezdése előtt Zsibók István is kérte pártoló taggá minősítését.

  

1/2016. 05. 03 számú határozat

 A taggyűlés egyhangúan megszavazta az új belépőket és az átminősítéseket.

 A taggyűlés napirendi pontjainak megtárgyalása.

  

 1. A 2015 évi Mérlegbeszámoló és Közhasznúsági jelentés

 Tassy Andrásné közreadja és ismerteti a 2015. évi mérlegbeszámolót és a közhasznúsági mellékleteket. Az eredmény kimutatást, a rendezvények elszámolását, a szakmai rendezvények megvalósításához kapott támogatások elszámolását és a 2015 évi cash-flow-t excel táblázatokban részletezi, amelyet szintén közre ad.

 2015.év nyitó pénzeszközeinek értéke 1756eFt volt.

 Az évi összes bevétel 2498eFt, ebből tagdíjbevétel 519eFt, szponzori támogatás 1325eFt, SZJA 1% támogatás 57eFt.

 Az évi összes kiadás 3100eFt, ebből 70eFt a szövetségi konferencia, 1222eFt a milánói rendezvény és 1164eFt a budapesti rendezvény ráfordítása, a többi működési, ügyvédi, könyvelési és egyéb személyi jellegű költség. Így az eredmény negatív, vagyis -557eFt.

 A korábbi tartalékolt támogatásból és a részvételi díjakból tudtuk fedezni a többletkiadásokat. A 2015. év végi záró pénzeszköz 1229eFt, amelyből 571eFt betéti állomány, amelyet elkülönített célra tartalékolunk, folyószámlán 544eFt, pénztárban 114eFt.

 Ezek alapján kéri a beszámoló elfogadását.

 A Taggyűlés nyílt szavazással egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

  2/2015. 05. 12. sz. határozat

 

A Taggyűlés elfogadja az Egyesület 2015. évi beszámolóját.

  

 1. Tassy Andrásné ismerteti a 2015.évi NEA működési pályázatot. A működési pályázatunkban 500eFt támogatást kértünk a működési költségekre és számítógép vásárlásra. December 21-én kaptuk meg a szerződést 250eFt támogatásra, amit azonban csak 2016.februárban utaltak, így 2016-ban tudjuk bevételnek figyelembe venni. Az elszámolásban 2015.márc.21 és 2016.márc.20 közötti időszakban felmerült működési költségeket lehetett figyelembe venni. A saját résznél 7 fő önkéntes munkáját is elszámoltunk. A beszámolót határidőre beküldtük, várjuk az elbírálást. A beszámoló nyomtatott változatát Tassyné közzéteszi és kéri annak elfogadását.

 

3/2015. 05. 12. sz. határozat

 

A Taggyűlés elfogadja az Egyesület 2015. évi NEA támogatás beszámolóját.

 

 1. A 2016. évi programok

  

Kónya Lajos tájékoztatja a tagságot a folyamatban lévő és a tervezett programokról:

 

   • Májusban részt veszünk „A Magyar Hegedű Ünnepe” három napos rendezvénysorozaton a Budapesti Vigadóban, amelynek fő szervezője Szecsődi Ferenc hegedűművész, tanszékvezető egyetemi tanár. A kiállítás meghívásos alapú.

   • Augusztusban Szászrégenben újból megrendezésre kerül a nemzetközi hegedűkészítő verseny. Jelentkezni az elnöknél, nevezési díj 100EUR.

   • Július-augusztus: AMKA kiállítás Magyar Kézművesség 2016. - Menyegző és Kézművesség kiállításon részt vehetünk, a kiállított tárgyak kiadványban megjelennek.

   • Szeptemberben 25 éves a hangszerésziskola. Semmelweis Tibor ismerteti az elképzelést, hogyan tervezzük megünnepelni koncerttel, kiállítással, fogadással, külföldi és belföldi prominens személyek, szakemberek meghívásával.

 További ötleteket, javaslatokat fogad az elnökség.

 4. A tagdíjakat és tartozásokat a jelenlévőktől Tassyné beszedi.

 5. Egyebek.

 - Tassyné tájékoztatja a jelenlévőket arról a véleményező levélről, amelyet a parlamenti kulturális tanácsadó Bartos Csaba csellóművész, és Wappler Ádám képviselői munkatárs írásos felkérésére továbbított az egyesület nevében Kónya Lajos elnök az operaházi hangszerbeszerzéssel kapcsolatban feltett képviselői kérdésre és az arra adott EMMI válaszra. A levelek a honlapunkon olvashatók.

 - Zsibók István és Romák György tájékoztatnak arról, hogy emléktáblát kívánnak kihelyezni és megemlékezést szervezni az 50 évig élt Szegedi Hangszergyárról. A részt vevők véleménye szerint az egyesületünknek kapcsolódnia kell a megemlékezéshez és lehetőséget adni a gyár történetének bemutatására a Hangszerész Szövetség honlapján.

  

Levezető Elnök valamennyi napirendi pont megtárgyalására tekintettel bezárja a taggyűlést.

  

Budapest, 2016. május 3.

 

    ……………………………………………..                                         …………………………………….

            Kónya Lajos Béla                                                                        Tassy Andrásné

           Az Egyesület elnöke                                                            Titkár, jegyzőkönyvvezető

 

  

     ……………………………………………..                                     …………………………………………

                Lendvai Tamás                                                                      Semmelweis Tibor

        Jegyzőkönyv-hitelesítő                                                                 Jegyzőkönyv-hitelesítő